Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met informatie voor de klant

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Het sluiten van de overeenkomst
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Garantie
 8. Beperking van aansprakelijkheid
 9. Buitengewone voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
 10. Verzilveren van tegoedbonnen in het kader van een promotie
 11. Verzilveren van cadeaubonnen
 12. Toepasselijk recht
 13. Bevoegde rechtbank
 14. Alternatieve beslechting van geschillen

1) Werkingssfeer

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als "AV") van air up GmbH (hierna aangeduid als "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna aangeduid als „Klant“) met Verkoper sluit inzake de door Verkoper in zijn online webshop aangeboden goederen. Tenzij anders overeengekomen, wordt hierbij het betrekken van eigen voorwaarden van de Klant geweigerd.

1.2 Voor overeenkomsten met betrekking tot levering van tegoedbonnen zijn deze AV navenant van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Een consument in de geest van deze AV is een natuurlijke persoon die een juridische handeling uitvoert met doeleinden die overwegend bedoeld zijn voor een gebruik dat als niet-bedrijfs- of niet-beroepsmatig kan worden beschouwd: Een ondernemer in de geest van deze AV is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een personenvennootschap die rechtspersoonlijkheid bezit die bij het afhandelen van een transactie handelt binnen diens bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4 Hetgeen Verkoper aanbiedt, richt zich uitsluitend op consumenten en ondernemers als eindgebruikers. Het is verboden om de producten bedrijfsmatig door te verkopen. Verkoper behoudt zich het recht voor om een bod tot het sluiten van een koopovereenkomst te weigeren, indien het de schijn wekt dat het een oogmerk van bedrijfsmatige wederverkoop heeft.

2) Het sluiten van de overeenkomst

2.1 De volgende bepalingen ten aanzien van het sluiten van de overeenkomst zijn van toepassing op het bestellen via de Internetshop nl.air-up.com.

2.2 Bij het sluiten van een overeenkomst komt een overeenkomst met 
air up GmbH
Bayerstraße 69
80335
München, Duitsland
Tel.: +49 (0)89 / 18947161
E-Mail: hallo@air-up.com
tot stand.

2.3 De in de online webshop van verkoper opgenomen productbeschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de kant van verkoper, maar dienen voor het afgeven een bindend bod door de Klant.

2.4 De Klant kan het bod via het in de online webshop van Verkoper geïntegreerde online bestelformulier doen. Daarbij geeft de Klant, nadat hij de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen heeft gelegd en het elektronisch bestelproces heeft doorlopen, door te klikken op de knop die de bestelprocedure afsluit [„bestellen met betalingsverplichting“] een juridisch bindend voorstel voor een overeenkomst met betrekking tot de goederen in de winkelwagen. De bestelling kan echter slechts worden afgegeven en verzonden als de Klant deze voorwaarden voor de overeenkomst heeft geaccepteerd en bij zijn bestelling heeft betrokken, door op de knop [„AV accepteren“] en de knop [„Instructies voor herroeping accepteren“] te klikken. Direct na verzending van de bestelling ontvang de Klant van Verkoper een orderbevestiging die echter nog geen acceptatie van het voorstel voor een overeenkomst vormt.

2.5 Verkoper kan het bod van de Klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de Klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstformaat (fax of e-mail) te sturen, waarbij in die zin de ontvangst van de orderbevestiging bij de Klant maatgevend is, of
 • door de Klant de bestelde goederen te leveren, waarbij in die zin de ontvangst van de goederen bij de Klant maatgevend is, of
 • door de Klant na het plaatsen van diens bestelling te verzoeken om te betalen.

Indien aan meerdere hiervoor vermelde voorwaarden is voldaan, komt de overeenkomst op dat moment tot stand, wanneer een van de hiervoor vermelde alternatieven het eerst aan de orde is. De termijn voor het aannemen van het bod gaat in op de dag na verzending van het bod door de klant en eindigt nadat de vijfde dag na verzending van het bod is verstreken. Indien Verkoper het bod van de Klant niet binnen de hiervoor vermelde termijn accepteert, wordt dit geacht een weigering van het bod te zijn met als gevolg dat de Klant niet meer aan zijn intentieverklaring gebonden is.

2.6 Bij het doen van een bod via het online bestelformulier van Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst, nadat de overeenkomst gesloten is, door Verkoper opgeslagen en aan de Klant verzonden na het verzenden van diens bestelling in tekstformaat (bijv. E-mail, fax of brief) inclusief de instructies voor herroeping en met informatie over de bestelde goederen. De tekst van de overeenkomst wordt door Verkoper niet toegankelijk gemaakt op een manier die verder gaat dan dat. Indien de Klant voor verzending van zijn bestelling een gebruikersaccount in de online webshop van Verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van Verkoper gearchiveerd; deze kunnen door de Klant via diens met wachtwoord beveiligde gebruikersaccount kosteloos worden opgevraagd na vermelding van de betreffende login-gegevens.

2.7 Tijdens het bestelproces plaatst de Klant eerst de gewenste goederen of diensten in de winkelwagen. Daar kan de Klant het gewenste aantal te allen tijde wijzigen of geselecteerde goederen helemaal verwijderen. Indien de Klant goederen in de winkelwagen heeft geplaatst, komt jij telkens door op de knoppen „Doorgaan“ eerst op een pagina waarop de Klant zijn gegevens kan invoeren en vervolgens de wijze van verzending en betaling kan selecteren. Tenslotte opent er een overzichtspagina waarop de Klant zijn gegevens kan controleren. De Klant kan invoerfouten (bijv. met betrekking tot wijze van betaling, gegevens of het gewenste aantal) corrigeren, door bij het betreffende veld op „Bewerken“ te klikken. Om helemaal te stoppen met bestellen kan het browservenster compleet worden gesloten. Anders wordt de verklaring van de Klant na het aanklikken van de bevestigingsknop [„bestellen met betalingsverplichting“] bindend in de geest van artikel 2.2 van deze AV.

2.8 De afhandeling van de bestelling en het opnemen van contact gebeurt in de regel via e-mail en langs een geautomatiseerd bestelproces. De Klant dient ervoor te zorgen dat hij een werkend e-mail-adres opgeeft tijdens het bestelproces, zodat e-mails die door Verkoper aan dit adres worden verzonden, door hem kunnen worden ontvangen. Met name dient de Klant bij gebruik van SPAM-filters ervoor te zorgen dat alle e-mails, verzonden door Verkoper of door derden die door hem met de afhandeling van de bestelling belast zijn, kunnen worden bezorgd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Het herroepingsrecht is in principe van toepassing op consumenten.

3.2 Nadere informatie over het herroepingsrecht volgen uit de instructies voor herroeping van Verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van Verkoper, gaat het bij de vermelde prijzen om totaalprijzen incl. de wettelijke omzetbelasting. Eventuele bijkomende leverings- en verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijving cq. in het bestelproces vóór het plaatsen van de goederen in de virtuele winkelwagen apart vermeld.

4.2 In de online webshop van Verkoper wordt/worden de mogelijkheid/mogelijkheden tot betaling aan de Klant meegedeeld.

4.3 Bij betaling via een door PayPal aangeboden betalingswijze gebeurt de verwerking van de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna aangeduid als: "PayPal"), waarbij de gebruiksvoorwaarden van PayPal van toepassing zijn; deze kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de Klant niet beschikt over een PayPal-account – waarbij de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account van toepassing zijn; deze kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/guest-tnc.

4.4 Bij selectie van de betalingswijze "Amazon Payments" gebeurt de verwerking van de betaling via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna aangeduid als: „Amazon“), waarbij de gebruiksovereenkomst van Amazon Payments Europe van toepassing is; deze kan worden ingezien via https://pay.amazon.eu/help/201751590?ld=APDELPADirect. Als de Klant tijdens de online bestelprocedure „Amazon Payments“ als betalingswijze kiest, verleent hij tegelijkertijd ook een betalingsopdracht aan Amazon door op de knop te klikken die de bestelprocedure beëindigt. In dit geval verklaart Verkoper nu reeds dat hij het bod van de Klant accepteert op het moment waarop de Klant de bestelprocedure beëindigt en op de knop klik die de betalingsprocedure start.

4.5 Bij selectie van de betalingswijze „SOFORT“ gebeurt de verwerking van de betaling via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hier aangeduid als „SOFORT“). Om het factuurbedrag via „SOFORT“ te kunnen voldoen, moet de Klant beschikken over een online bankrekening die vrijgegeven is voor deelname aan „SOFORT“, moet hij zich tijdens de betalingsprocedure legitimeren zoals verlangd en moet hij de betalingsopdracht aan „SOFORT“ bevestigen. De betalingstransactie wordt direct daarna door „SOFORT“ uitgevoerd, waarna de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Nadere informatie over de betalingswijze „SOFORT“ kan de Klant in het Internet opvragen via https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Bij selectie van een betalingswijze die via de betalingsservice "Shopify Payments" wordt aangeboden, gebeurt de verwerking van de betaling via de betalingsdienstaanbieder Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2e etage, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna aangeduid als: „Shopify“). De afzonderlijke betalingswijzen die via Shopify worden aangeboden, worden de Klant in de online webshop van Verkoper meegedeeld. Voor het verwerken van betalingen kan Shopify gebruik maken van andere betalingsservices, waarvoor eventueel bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, die eventueel apart aan de Klant worden meegedeeld. Meer informatie over "Shopify Payments" zijn op het Internet op te vragen via https://www.shopify.nl/betalingen.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De levering van goederen gebeurt via verzending aan het door de Klant vermelde leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is de tijdens het bestelproces van Verkoper vermelde leveringsadres maatgevend.

5.2 Indien de transportonderneming de verzonden goederen aan Verkoper terugzendt omdat het niet mogelijk was om de bestelling bij de Klant af te leveren, draagt de Klant de kosten voor de vergeefse verzending. Dit is niet van toepassing als de omstandigheid waardoor de bezorging niet kon plaatsvinden, niet aan de Klant kan worden geweten of als hij tijdelijk niet in staat was om de diensten af te nemen, tenzij Verkoper hem de diensten binnen een gepaste voorafgaande tijd aangekondigd had. Voorts is dit met het oog op de kosten voor de verzending aan de Klant niet van toepassing als de Klant zijn herroepingsrecht met positief gevolg uitoefent. Voor de retourkosten is bij uitoefening van het herroepingsrecht met positief gevolg door de Klant de in de instructies voor herroeping van Verkoper hiervoor getroffen regeling van toepassing.

5.3 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 Tegoedbonnen worden de Klant als volgt ter beschikking gesteld:

 • via download
 • via e-mail
 • per post

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien Verkoper goederen of diensten levert voordat deze betaald zijn, behoudt hij zich tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs het eigendomsrecht van het geleverde voor.

7) Garantie

7.1 Indien het gekochte gebreken vertoont, heeft de Koper binnen de grenzen van wettelijke bepalingen het recht om navervulling te verlangen, om de overeenkomst op te zeggen of de koopprijs te verlagen.

7.2 In afwijking hiervan is bij tweedehands goederen van toepassing: Garantie-aanspraken zijn uitgesloten als het gebrek pas na het verstrijken van twee jaren vanaf levering van de goederen optreedt. Voor gebreken die zich binnen twee Jaren vanaf levering van de goederen van de goederen optreden, kan binnen de wettelijke verjaringstermijn aanspraak worden gemaakt. De verkorting van de garantieperiode tot twee jaren is echter niet van toepassing

 • voor voorwerpen die volgens hun gebruikelijke wijze van gebruik voor een bouwwerk zijn gebruikt en waarvan het gebruik eraan veroorzaakt is,
 • voor aanspraken op schadevergoeding en kosten door de Klant, alsmede
 • indien Verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen.

7.3 De Klant wordt verzocht om een klacht over geleverde goederen met kennelijke transportschade bij de bezorger in te dienen en om Verkoper hiervan in kennis te stellen. Als de Klant dit nalaat, heeft dit geenszins een effect op zijn wettelijke of contractuele garantie-aanspraken.

8) Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Aanspraken van de Klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Dat is niet van toepassing op aanspraken op schadevergoeding van de Klant die voortvloeien uit dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, of uit niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst (essentiële contractuele verplichtingen) alsmede de aansprakelijkheid voor overige schade die voortvloeit uit opzettelijk of nalatig verzaken van de verplichtingen door Verkoper, diens wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers. Wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst zijn verplichtingen waarvan nakoming noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken.

8.2 Bij schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst is Verkoper slechts dan  aansprakelijk schade die voor contracten typisch en voorzienbaar is, indien deze nalatig veroorzaakt is, tenzij het gaat om aanspraken op schadevergoeding van de Klant gaat, voortvloeiend uit dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

8.3 De beperkingen uit paragraaf 8.1 cq. 8.2 zijn ook van toepassing ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers van Verkoper, als er aanspraak rechtstreeks jegens hen wordt gemaakt.

8.4 De beperkingen van de aansprakelijkheid die voortvloeien uit paragraaf 8.1 cq. 8.2 zijn niet van toepassing, indien Verkoper een gebrek  bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de gesteldheid van het gekochte heeft overgenomen. Hetzelfde is van toepassing indien Verkoper en de Klant een overeenkomst over de gesteldheid van het gekochte hebben gesloten. De voorschriften van de [Duitse] Wet op de productaansprakelijkheid blijven onverlet.

9) Buitengewone voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

9.1 Indien Verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst behalve de levering van de goederen, ook de verwerking van de goederen volgens bepaalde specificaties van de Klant, dient de Klant de exploitant alle voor de verwerking vereiste bestanden zoals teksten, afbeeldingen of grafische informatie in de door de exploitant aangegeven bestandsformaten, formatteringen, beeld- en bestandsgroottes ter beschikking te stellen en hem de hiervoor vereiste gebruiksrechten toe te kennen. Voor de aankoop en verwerking van rechten op deze bestanden is uitsluitend de Klant verantwoordelijk. De Klant verklaart en neem de verantwoording voor het feit dat hij het recht heeft om de aan Verkoper ter beschikking gestelde bestanden te gebruiken. Hij draagt er met name zorg voor dat hierdoor geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, met name auteurs-, merk- en privacyrechten.

9.2 De Klant vrijwaart Verkoper van aanspraken van derden die zij in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de bestanden van de Klant door Verkoper jegens Verkoper doen gelden. De Klant neemt hierbij ook de gepaste kosten voor zijn rekening van de noodzakelijke juridische verdediging inclusief alle rechtbank- en advocaatkosten van een wettelijk vastgestelde hoogte. Dit is niet is van toepassing indien de inbreuk op een recht niet aan de Klant te wijten is. De Klant is ertoe verplicht, aan Verkoper bij een claim van derden onmiddellijk, waarheidsgetrouw en volledig alle informatie die voor toetsing van de aanspraken en een verdediging vereist zijn,  ter beschikking te stellen.

9.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om verwerkingsopdrachten met name in die gevallen af te wijzen als de door de Klant hiervoor verstrekte bestanden indruisen tegen wettelijke of overheidsverboden of tegen de goede zeden. Dit is met name van toepassing bij het verstrekken van bestanden in strijd met de grondwet of met racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, inhoud of inhoud die schadelijk is voor jongeren en/of geweld verheerlijkt.

10) Verzilveren van tegoedbonnen in het kader van een promotie

10.1 Tegoedbonnen die door Verkoper in het kader van reclame-acties met een bepaalde geldigheidsduur gratis worden verstrekt en die door de Klant niet kunnen worden gekocht (hierna aangeduid als "Tegoedbonnen"), kunnen slechts in de online webshop van Verkoper en slechts binnen de vermelde periode worden ingewisseld.

10.2 Afzonderlijke producten kunnen uitgesloten zijn van der actie met tegoedbonnen, indien een beperking dienaangaande blijkt uit de inhoud van de Tegoedbon.

10.3 Tegoedbonnen kunnen slechts tot het beëindigen van de bestelprocedure worden verzilverd. Er is geen verrekening achteraf mogelijk.

10.4 Per bestelling kan telkens slechts een Tegoedbon worden verzilverd.

10.5 De waarde van de goederen moet tenminste overeenkomen met het bedrag van de tegoedbon. Er wordt geen eventueel resterend saldo door Verkoper gerestitueerd.

10.6 Als de waarde van de Tegoedbon niet hoog genoeg is om de bestelling te dekken, kan een van de overige door Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gebruikt om het verschil te voldoen.

10.7 Het bedrag van een Tegoedbon wordt noch in contanten uitbetaald, noch wordt hierover rente vergoed.

10.8 De Tegoedbon wordt niet vergoed als de Klant de met de Tegoedbon volledig of ten dele betaalde goederen retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

10.9 De Tegoedbon is overdraagbaar. Verkoper kan met delgend karakter aan de betreffende houder die de Tegoedbon in de online webshop van Verkoper verzilvert, vergoeden. Dit is niet van toepassing als Verkoper kennis of nalatige onwetendheid van het niet gerechtigd zijn, de handelingsonbekwaamheid of het ontbrekende recht op vertegenwoordiging van de betreffende houder heeft.

11) Verzilveren van cadeaubonnen

11.1 Cadeaubonnen die via de online webshop van Verkoper kunnen worden gekocht (hierna aangeduid als "Cadeaubonnen"), kunnen slechts in de online webshop van Verkoper worden verzilverd, tenzij anders vermeld op de cadeaubon .

11.2 Cadeaubonnen en resterend saldo van Cadeaubonnen zijn tot het einde van het derde jaar na het jaar waarin de Cadeaubon gekocht is, inwisselbaar. Resterend saldo wordt de Klant tot de einddatum gecrediteerd.

11.3 Cadeaubonnen kunnen slechts tot het beëindigen van de bestelprocedure worden verzilverd. Er is geen verrekening achteraf mogelijk.

11.4 Per bestelling kan telkens slechts een Cadeaubon worden verzilverd.

11.5 Cadeaubonnen kunnen slechts voor aankoop van goederen en niet voor aankoop van andere Cadeaubonnen worden gebruikt.

11.6 Als de waarde van de Cadeaubon niet hoog genoeg is om de bestelling te dekken, kan een van de overige door Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gebruikt om het verschil te voldoen.

11.7 Het bedrag van een Cadeaubon wordt noch in contanten uitbetaald, noch wordt hierover rente vergoed.

11.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. Verkoper kan met delgend karakter aan de betreffende houder die de Cadeaubon in de online webshop van Verkoper verzilvert, vergoeden. Dit is niet van toepassing als Verkoper kennis of nalatige onwetendheid van het niet gerechtigd zijn, de handelingsonbekwaamheid of het ontbrekende recht op vertegenwoordiging van de betreffende houder heeft.

12) Toepasselijk recht

Voor alle juridische relaties van Partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de voorschriften van het internationaal privaatrecht en het het Weens Koopverdrag (VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980). Bij consumenten is deze keuze van de bevoegde rechtbank slechts in zoverre van toepassing, dat niet de toegezegde bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument zijn gebruikelijke verblijfsplaats heeft, wordt ingetrokken.

13) Bevoegde rechtbank

Indien de klant als handelaar, of een publiekrechtelijk rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal vermogen gevestigd op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is, is uitsluitend de Rechtbank in de vestigingsplaats van Verkoper bevoegd voor alle onenigheid die uit deze overeenkomst voortvloeien. Indien de Klant zijn vestiging buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is uitsluitend de Rechtbank in de vestigingsplaats van Verkoper bevoegd voor alle onenigheid die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of aanspraken uit de overeenkomst kunnen worden toegeschreven aan de bedrijfs- of beroepsactiviteit van de Klant. Verkoper heeft in de hiervoor vermelde gevallen echter in elk geval het recht om naar de rechtbank in de vestigingsplaats van de Klant te stappen.

14) Alternatieve beslechting van geschillen

14.1 De EU-Commissie stelt op het Internet via de volgende link een platform voor online beslechting van geschillen beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als toegang tot het buitengerechtelijk bijleggen van geschillen uit online koop- of dienstverleningsovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

14.2 Verkoper is noch verplicht, noch bereid om deel te nemen aan een procedure voor beslechting van geschillen voor een arbitragecommissie voor consumenten.